Day

September 26, 2017

Harmony Prayer – Maguindanao Version

Harmony Prayer in Maguindanaon Version Harmony Prayer O Kadnan, Pangingarap ako sa kalilintad, Suti ka su manga mata ko sa mailay nin su kalilintad Suti ka su itungan ko sa katuntayan nin su kalilintad, Suti ka su pusong ko sa malini sa kalilintad, Suti ka su paham ko sa makanggalbek para sa kalilintad, Su kalilintad Read More

Harmony Prayer-Maranao Version

Harmony Prayer in Maranao Version   ROYOD A PANGNI Ya Allah, Pamangni ako sa kalilintad, Limpiyo ingka so mata kun anakun kasaboti so kalilintad, Limpiyo ingka so pamikiran akun anakun kasaboti so kalilintad, Limpiyo ingka so puso akun anakun kababayai so kalilintad, Limpiyo ingka so kapamimikiran akun anako makanggalebak ko kalilintad, So kalilintad a poon Read More