Harmony Prayer-Maranao Version

Harmony Prayer in Maranao Version

 

ROYOD A PANGNI
Ya Allah, Pamangni ako sa kalilintad,
Limpiyo ingka so mata kun anakun kasaboti so kalilintad,
Limpiyo ingka so pamikiran akun anakun kasaboti so kalilintad,
Limpiyo ingka so puso akun anakun kababayai so kalilintad,
Limpiyo ingka so kapamimikiran akun anako makanggalebak ko kalilintad,
So kalilintad a poon ko kababaya ago gagaongka.

Ya allah, tabangi akongka sa kitataros akun
Ko dikinggolalanun ko kalilintad,
Madakul ka okit a pakimasaan so kasisiingka ago
So gagaongka ko manga manosya
Ogaid na so olaolangka na da kasambii.
Ya allah, kasabutan ka so lango-langon,
Pukasabotan ka ago dikamingka ipundarainon.

Baloyakongka ya Allah, a lagiyawan o kalilintad,
Anakun kamasai ago magudam so kasisiningka
Ago anakun mangguda-gudaso maana o kasisii akun sa donya.
Adun maguda o langon a sisii sa donya so kapakasisinabota,
Ago sii ko langon a kaadun sa donya adun iran
Mapagtig angkaya kakadunan tano a donya.

Bugi akongka ya Allah, sa bagher a
Makakadun ko darpa a madakul a ragaor,
Ago bugi akongka sa bagher ago sarig a
Makabugay sa kalilintad ko manga
Manosya a malaon so paratiyaya ko
Gagao ago kapudi ka, Ya Allah.

Amen.