Harmony Prayer – Zulu version

Harmony Prayer in Zulu Version

Umthandazo Woxolo Womhlaba Jikelele
(Harmony Prayer in Zulu language: South Africa)
(Ukuthandazwa ngababantu kunye)

O Nkosi, sikhalela uxolo:
Hlambulula amehlo ethu, silubone uxolo;
Hlambulula iingqondo zethu, siluqonde uxolo;
Hlambulula iintliziyo zethu, siluthande uxolo;
Hlambulula iinkumbulo zethu, sikhumbule kuphela
Uxolo oluvela eluthandweni lwakho nasemfesaneni yakho.
Inga imibono yethu yoxolo
Ingavela kwiincinga zakho.

O Nkosi, ngendlela zonke ezahlukaneyo,
Uzibonakalisa ubukho bakho
Nothando lwakho olungenamda eluntwini
Unakekela konke,
Uthethana nako konke.

Senze, Nkosi, sibe ngumqondiso woxolo lwakho:
Siphilele ngokuthethana kunye nawe,
Sikuqonde ukuthula kwakho,
Sibufune ubukho bakho;
Ukuthethana neziqu zethu,
Siyinqonde intsingiselo yobomi bethu;
Ukuthethana nabanye abantu,
Sikwazi ukusebenzisana nabo ngemvisiswano;
Ukuthethana nendalo yonke,
Ukuze sikwazi ukuwunakekela umhlaba.

Siphe, Nkosi kwanabo
Abaneetliziyo ezinyanisekileyo,
Abakholelwa eluthandweni lwakho
nasemfesaneni yakho,
Isibindi sokufela ukulamla phakathi
Kweembambano nezantlukwano zalomhlaba.
Masikwazi, Nkosi, ukuluncoma phandle uxolo lwakho.
Amen.