Harmony Prayer – Xhosa version

Harmony Prayer in Xhosa Version

Umthandazo Woxolo Womhlaba Jikelele
(Harmon Prayer in Xhosa language: South Africa)

O Nkosi, ndikhalela uxolo:
Hlambulula amehlo am, ndilubone uxolo;
Hlambulula ingqondo yam, ndiluqonde uxolo;
Hlambulula intliziyo yam, ndiluthande uxolo;
Hlambulula inkumbulo yam, ndikhumbule kuphela;
Uxolo oluvela eluthandweni lwakho nasemfesaneni yakho.
Unga umbono wam woxolo
Ungavela kwiincinga zakho.

O Nkosi, ngendlela zonke ezahlukaneyo,
Uzibonakalisa ubukho bakho
Nothando lwakho olungenamda eluntwini.
Unakekela konke,
Uthethana nako konke.

Ndenze, Nkosi, ndibe ngumqondiso woxolo lwakho:
Ndiphilele ukuthethana kunye nawe,
Ndikuqonde ukuthula kwakho,
Ndibufune ubukho bakho;
Ukuthethana nesiqu sam,
Ndiqonde intsingiselo yobom bam;
Ukuthethana nabanye abantu,
Ndikwazi ukusebenzisana nabo ngemvisiswano;
Ukuthethana nendalo yonke,
Ukuze ndikwazi ukuwunakekela umhlaba.

Ndiphe, Nkosi kwanabo
Abaneetliziyo ezinyanisekileyo,
Abakholelwa eluthandweni lwakhe
Nasemfesaneni yakho,
Isibindi sokufela ukulamla phakathi
Kweembabano nezantlukwano zalomhlaba.
Mandikwazi, Nkosi, ukuluncoma phandle uxolo lwakho.
Amen.