Harmony Prayer – Tausug version

Harmony Prayer in Tausog Version

DUWA’A PAGTAAYUN

Ya Tuhan ku hitulik ku in hal sin kasajahitra’an,
Lanu’i in pangatud ku tudju pa kasajahitra’an,
Lanu’i in pikilan ku humati sin kasajahitra’an,
Lanu’i in pangatayan ku kasihun in kasajahitra’an,
Lanu’i in pangindan ku huminang pa kasajahitra’an
Amuin kasajahitra’an nanagna’i
dayn ha kasilasa iban ulung Mu

Ya Tuhan ku, pataptapa in pangatud ku ha kasajahitra’an,
umurul ha dan kabayaan Mu,
Mataud in kaagi Mu hipasalupa in kahadir
iban lasa Mu pa manusiya
sumagawa in kahantang Mu asal timataptap
nagmisuara Kaw pa kataan manusiya,
iban iyayaran Mu kami katan.

Ya Tuhan namuh hinanga kami tanda sin kasajahitra’an Mu,
nabubuhi ha lawm sin pagmisuara Kaymu
supaya kahatihan namuh in paglawag Kaymu;
Ha pagmisuara iban sin baran ku
ingatun in kamah sin kabuhi ku
ha pagmisuarahan iban sin mga kaibanan
magdungan-dungan himinang sin pagta-ayun katan
iban duma magmisuara ha katan sin pagta-ayun katan
iban duma magmisuara ha katan sin piya-aun Mu
iban ayaran in katan piyapanjari Mu ha dunya.

Dihili kami ya Tuhan namuh
kusug pangatayan sa lugay sin kabuhi namuh
ha pagmisuarahan
ha waktu pagpulak kanat iban pagsulang
huminang kasanyangan iban karayawan pa katan manusiya
amuin malanuh in jantung nagtata-at ha lasa ulung Mu

Ameen…