Harmony Prayer – Polish version

Harmony Prayer in Polish Version

 

MODLITWA HARMONII 

O Panie proszê Ciê o pokój,

oczy.ã moje oczy,

abym mógl dojrzeã pokój,

oczy.ã mój umysl

abym mógl zrozumieã pokój,

oczy.ã moje serce,

abym mógl pokochaã pokój,

oczy.ã moj¹ pamiêã,

abym mógl pracowaã dla pokoju;

tego pokoju, który pochodzi z Twojej milo.ci

i z Twojego milosierdzia.

O Panie zachowujesz moje spojrzenie w pokoju,

gdy pod¹¿am za tym, czym Ty mnie inspirujesz;

Ty masz wiele sposobów, aby objawiã

Twoj¹ obecno.ã

i Twoj¹ milo.ã dla ludzko.ci,

ale Twój sposób dzialania jest staly:

byã w dialogu ze wszystkimi

i troszczyã siê o wszystkich

O Panie, spraw, abym byl znakiem Twojego pokoju:

abym ¿yj¹c w dialogu z Tob¹ ,

mógl zrozumieã Twoje milczenie

i szukaã Twojej obecno.ci;

abym ¿yj¹c w dialogu ze samym sob¹

mógl odkryã sens mojego ¿ycia;

abym ¿yj¹c w dialogu z innymi

mógl kroczyã w harmonii ze wszystkimi;

i abym ¿yj¹c w dialogu ze stworzeniem

mógl troszczyã siê o ziemiê.

O Panie, daj mi odwagê,

aby ¿yã w dialogu

po.ród podzialów i konfliktów

i budowaã pokój razem z wszystkimi ludêmi

dobrej woli, którzy wierz¹

w Twoj¹ milo.ã i w Twoje milosierdzie.

 Amen