Harmony Prayer-Filipino Version

HARMONY PRAYER

O Panginoon,idulot mo sa akin ang kapayapaan
Dalisayin mo ang aking paningin upang masumpungan ko ang kapayapaan
Dalisayin mo ang aking isip upang maunawaan ko ang kapayapaan
Dalisayin mo ang aking puso upang magmahal ako sa kapayapaan
Dalisayin mo ang aking kamalayan upang makisangkot sa kapayapaan
Ang kapayapan na bumubukal sa iyong pag-ibig at habag.

O Panginoon patatagin mo ang aking pananalig sa kapayapaan
Na nagmumula sa iyong kalooban
Iba-iba man ang anyo ng iyong pagpapahayag ng sarili
At pag-ibig sa sangkatauhan
Isang bagay ang nananatili ang iyong walang maliw na pakikinig sa bawat isa,
Sa lahat na walang itinatangi.

O Panginoon, gawin mo akong tanda ng iyong kapayapaan
Isang buhay na nakikiisa sa Iyo
Upang maunawaan ang iyong karunungan sa katahimikan
At makadaop-palad ka sa iyong pag-iral
Isang buhay na kinikilala ang sarili
Upang patuloy na masumpungan ang kahulugan ng aking buhay
Isang buhay na nakiki-ugnay sa kapwa upang sila ay maging aking katuwang
At kaisa sa pagpapayabong ng buhay
Isang buhay na nagpapahalaga sa kalikasan upang kalingain ang sanlibutan.
O Panginoon, pagkalooban Mo ako ng lakas ng loob
Upang mabuhay sa kahalagahan ng pakikipagkaisa at pakikipagkasundo
Sa gitna ng mga pagkakawatak-watak at mga hindi pagkakaunawaan.
Ang maitaguyod ang kapayapaan sa piling ng mga tao
Nang may katapatan at pananalig sa iyong pag-ibig at habag.

Amen.