By

harmonylink

Harmony Prayer – Xhosa version

Harmony Prayer in Xhosa Version Umthandazo Woxolo Womhlaba Jikelele (Harmon Prayer in Xhosa language: South Africa) O Nkosi, ndikhalela uxolo: Hlambulula amehlo am, ndilubone uxolo; Hlambulula ingqondo yam, ndiluqonde uxolo; Hlambulula intliziyo yam, ndiluthande uxolo; Hlambulula inkumbulo yam, ndikhumbule kuphela; Uxolo oluvela eluthandweni lwakho nasemfesaneni yakho. Unga umbono wam woxolo Ungavela kwiincinga zakho. O Nkosi, Read More

Harmony Prayer – Zulu version

Harmony Prayer in Zulu Version Umthandazo Woxolo Womhlaba Jikelele (Harmony Prayer in Zulu language: South Africa) (Ukuthandazwa ngababantu kunye) O Nkosi, sikhalela uxolo: Hlambulula amehlo ethu, silubone uxolo; Hlambulula iingqondo zethu, siluqonde uxolo; Hlambulula iintliziyo zethu, siluthande uxolo; Hlambulula iinkumbulo zethu, sikhumbule kuphela Uxolo oluvela eluthandweni lwakho nasemfesaneni yakho. Inga imibono yethu yoxolo Ingavela kwiincinga Read More

Harmony Prayer – Spanish version

Harmony Prayer in Spanish Version Oración De La Armonia Oh Señor, a ti damo pi diendo paz Purifica mis ojos para ver lapaz. Purifica mi mente para entender la paz  Purifica mi corazón para amor la paz Purifica mi memoria para trabajar por la paz ; La paz que viene de tu amor y de tu compasión. O Señor, mantén en mi la vision de paz Siguindo lo que tú me inspires Porque Tú tienes muchas maneras de revelar Tu presencia y amor a la humanidad Tú estás en dialogo con todo y por todos. Hazme, Señor un signo de tu paz Viviendo una vida-en-dialogo contigo Para entender tu silencio y buscar tu presencia; En dialogo con mi misma Para rediscubrir elsentido de la vida; En dialogo con los demás Para moverme al unisono y armonia con todo; Y en dialogo con la creación para cuidar de la tierra Dame, Señor la necesaria fortaleza Para vivir en dialogo en medio de divisiones y confliciones, Y para construir la paz con todos los hombres Y mujeres de corazón sincero Que creen en tu amor y en tu compassion. Amen..

Harmony Prayer – Polish version

Harmony Prayer in Polish Version   MODLITWA HARMONII  O Panie proszê Ciê o pokój, oczy.ã moje oczy, abym mógl dojrzeã pokój, oczy.ã mój umysl abym mógl zrozumieã pokój, oczy.ã moje serce, abym mógl pokochaã pokój, oczy.ã moj¹ pamiêã, abym mógl pracowaã dla pokoju; tego pokoju, który pochodzi z Twojej milo.ci i z Twojego milosierdzia. O Panie zachowujesz moje spojrzenie w pokoju, gdy pod¹¿am za tym, czym Ty mnie inspirujesz; Ty masz wiele sposobów, aby objawiã Twoj¹ obecno.ã i Twoj¹ milo.ã dla ludzko.ci, ale Twój sposób dzialania jest staly: byã w dialogu ze wszystkimi i troszczyã siê o wszystkich O Panie, spraw, abym byl znakiem Twojego pokoju: abym ¿yj¹c w dialogu z Tob¹ , mógl zrozumieã Twoje milczenie i szukaã Twojej obecno.ci; abym ¿yj¹c w dialogu ze samym sob¹ mógl odkryã sens mojego ¿ycia; abym ¿yj¹c w dialogu z innymi mógl kroczyã w harmonii ze wszystkimi; i abym ¿yj¹c w dialogu ze stworzeniem mógl troszczyã siê o ziemiê. O Panie, daj mi odwagê, aby ¿yã w dialogu po.ród podzialów i konfliktów i budowaã pokój razem z wszystkimi ludêmi dobrej woli, którzy wierz¹ w Twoj¹ milo.ã i w Twoje milosierdzie.  Amen